States Without an Income Tax

Seven states impose no income taxes on their residents

  • Alaska
  • Florida
  • Nevada
  • South Dakota
  • Texas
  • Washington
  • Wyoming